ALGEMENE VOORWAARDEN "KOESTER JE ENERGIE" YOGA RETREAT

van maandag 14 oktober t.e.m. woensdag 16 oktober 2024 in Domburg, villa "Yogabee"

De hierna vermelde algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen:

 

enerzijds

- mevrouw Pascale Donner, wonende te 2800 Mechelen, Lakenmakersstraat 299b,

wiens onderneming de benaming ‘Yogawithpascale’ draagt en

- mevrouw Annoek De Roose, wonende te 9300 Aalst, Parklaan 36 - 

BTW BE 0475.952.769, wiens onderneming de benaming ‘PMPA BV' draagt, 

hierna gezamenlijk ‘de organisatoren’ genoemd, waarbij mevrouw Pascale Donner en mevrouw Annoek De Roose evenwel elk afzonderlijk in eigen naam en zonder hoofdelijkheid onder elkaar optreden;

 

en

 

anderzijds

elke persoon die het inschrijvingsformulier voor het “Koester je energie Yoga Retreat, 14-16 oktober 2024" (hierna ‘Retreat najaar24’ genoemd) heeft ingevuld, vervolgens aan de organisatoren heeft overgemaakt en op die wijze zijn/haar wens tot deelname aan de Retreat najaar24 heeft kenbaar gemaakt,

hierna ‘de deelnemer’ genoemd.     

 

o   Het contract voor de Retreat najaar24 tussen de organisatoren en de deelnemer komt pas tot stand nadat de organisatoren schriftelijk aan de deelnemer hebben bevestigd dat zijn/haar inschrijving werd aanvaard.

 

o   De deelnemer bevestigt in voldoende mate door de organisatoren geïnformeerd te zijn over de aard van de activiteiten tijdens de Retreat najaar24.

 

o   De deelnemer verklaart dat zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid hem/haar toelaat om aan deze activiteiten te participeren.

 

o   De deelnemer kan de organisatoren niet aansprakelijk stellen voor enig lichamelijk letsel, enige materiële schade of enige andere schade - onder welke vorm dan ook - voor de deelnemer door ongevallen tijdens de Retreat najaar24.   

 

o   De organisatoren treden op geen enkel tijdstip tijdens de Retreat najaar24 op als bewaarnemer van de persoonlijke bezittingen van de deelnemer. De deelnemer blijft steeds verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoenen, sieraden, mobiele telefoons, geld, yogamateriaal etc

 

o   De deelnemer kan de organisatoren op geen enkele wijze  aansprakelijk stellen voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de deelnemer tijdens de Retreat najaar24.

 

o   De organisatoren hebben het recht het programma na de inschrijving van de deelnemer - en voorafgaand aan de Retreat najaar24 - te wijzigen. De deelnemer zal in dat geval over deze wijziging geïnformeerd worden. Ook tijdens de Retreat najaar24 zelf kunnen in samenspraak met de deelnemers wijzigingen aan het programma worden aangebracht.

 

o   De Organisatie behoudt zich het recht voor, om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de Retreat najaar24. Indien het bedrag reeds door de deelnemer is voldaan, zal het betaalde bedrag door De Organisatie volledig worden terugbetaald.  

 

o   De organisatoren hebben het recht om de Retreat najaar24 te annuleren op basis van gegronde redenen, zoals bij nieuwe Covid-regels, bij ziekte van één of van beide organisatoren, bij annulatie door Yogabee VOF of bij overmacht. In geval van annulatie door de organisatoren heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft evenwel geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 

o   Nadat de organisatoren schriftelijk aan de deelnemer hebben bevestigd dat zijn/haar inschrijving werd aanvaard, is de deelname definitief en is het volledige bedrag voor deelname aan de Retreat najaar24 in alle omstandigheden verschuldigd. Kosteloze annulering door de deelnemer is derhalve dan niet meer mogelijk.

 

o   Indien de deelnemer evenwel om een gegronde reden niet kan deelnemen aan de Retreat najaar24, dan is deze deelnemer gerechtigd om voor een plaatsvervanger te zorgen. De verhinderde deelnemer dient dan de identiteit van zijn/haar plaatsvervanger, mee te delen aan de organisatoren. Vervolgens dient de plaatsvervanger het inschrijvingsformulier aan de organisatoren over te maken. Enkel na ontvangst van volledige betaling door de plaatsvervanger, zullen de organisatoren het door de verhinderde deelnemer betaalde bedrag terug aan deze deelnemer overmaken. Na aanvang van de retreat is geen plaatsvervanging met teruggave van het betaalde bedrag meer mogelijk.

 

o   Bij laattijdige betaling van het verschuldigd bedrag voor deelname aan de Retreat najaar24 zijn de organisatoren gerechtigd om de deelname door desbetreffende deelnemer te annuleren, dan wel om nalatigheidsintresten te vorderen tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 5%. Deze nalatigheidsintresten worden dan berekend vanaf de vervaldag van het verschuldigde bedrag tot het tijdstip van volledige betaling.  

 

o   De organisatoren kunnen de persoonsgegevens van de deelnemer verwerken voor organisatorische doeleinden alsook voor marketing- en prospectiedoeleinden voorafgaand en tijdens de Retreat najaar24. De deelnemer kan zijn/haar persoonsgegevens op elk moment opvragen, wijzigen en/of laten schrappen.

 

o   De organisatoren zijn eveneens gerechtigd om foto’s te maken van de deelnemer ter gelegenheid van de activiteiten die plaatsvinden tijdens de Retreat najaar24. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de organisatoren deze foto’s kunnen gebruiken voor communicatie-, marketing- en prospectiedoeleinden.  

 

o   Alle rechten en verbintenissen ten gevolge van het tussen de organisatoren en de deelnemer gesloten contract voor de Retreat najaar24 zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.